تادیگران بدانند- مجموعه شعر رباعی شاعرجوان دزفولی درآستانه چاپ دوم - پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب شهرستان دزفول
5th، آوریل 2016
پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب
اخبار دزفول، خوزستان، جهان
Dezmehrab.ir
زمان انتشار: 5 th آوریل 2016 ساعت 1:37 ب.ظ | کد خبر: 41559  

به گزارش دزمهراب تادیگران بدانند- مجموعه شعر رباعی شاعرجوان دزفولی درآستانه چاپ دوم قرار گرفته است
حسن لملیکی زاده ازدفتراولش حرف می زند.
این مجموعه رباعی که اولین دفترمنتشر شده من هست گلچینی ازاشعار رباعی است که سال۹۱آن را توسط انتشارات نیلوفران تهران منتشرکردم. پس ازانتشارآن تعدادی از استادان براین مجموعه نقدوبررسی هایی نوشتند که نقد استادعزیز دکترمحمدرضاسنگری برایم به یادماندنی و افتخارانگیزبود.

ﮔﺰﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯﻧﻘﺪاستاد ﺩﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﺳﻨﮕﺮﯼ ﺑﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (ﺗﺎﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ)

⭕️ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺑﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺍﺛﺮﺷﺎﻋﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﻟﻤﻠﯿﮑﯽ ﺯﺍﺩﻩ، ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﻭﺷﮑﻮﻓﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.ﺭﺑﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺵ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺁﻥ ﻓﺮﯾﺒﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ،ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ ﺭﺑﺎﻋﯽ ﺧﻮﺏ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻭﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻏﺰﻝ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺍﺳﺖ.
ﮐﺸﻒ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺳﻪ ﻣﺼﺮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺁﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ.ﻫﺮ ﺭﺑﺎﻋﯽ ﺧﯿﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻏﺰﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎ ﻃﻨﯿﻦ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﮔﺮﺭﺑﺎﻋﯽ ﺩﺭﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺭﺍﺑﺮﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺰﺩ،ﺭﺑﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺎﺑﺴﯿﺎﺭﺭﺑﺎﻋﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﻧﺪ
*ﺁﻗﺎﯼ ﻟﻤﻠﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﺭﺑﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،ﮔﺎﻩ ﻧﯿﺰﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﺪﯾﻊ ﻭﺷﯿﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﮐﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺯﯾﺒﺎ ﻭﻓﺮﯾﺒﺎﻋﺮﯾﻀﻪ ﮐﻨﺪ.

⭕️ﺍﯾﻦ ﺭﺑﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﭘﺮﺷﮑﻮﻩ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺖ:

ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻦ ﻭﺑﺎﺯ ﻭﺑﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﮐﻦ ﺩﻭﺳﻪ ﺑﺎﺭ
ﺍﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺭﺩ…

ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺩﺗﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﺷﺎﻋﺮ ﻋﺰﯾﺰﺁﻗﺎﯼ ﻟﻤﻠﯿﮑﯽ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﺍﺯﺩ”ﺗﺎﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ” ﻟﻤﻠﯿﮑﯽ ﮐﯿﺴﺖ.

نشریه انجمن شعردزفول.تابستان۹۱

علاقه مندان جهت تهیه این کتاب می توانند به یکی ازنشانی های زیرمراجعه کنند:

۱-نمایشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی چمران،آستانه متبرکه سبزقبا(ع)
۲-کتابسرای فرزانگان
۳-کتابسرای معراج
۴-نمایشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی
آستانه متبرکه محمدبن جعفرطیار(ع)لملیکی زاده

ارسال نظر

     


-->