پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

دروغ چرا؟ بعضی ها جوان که بودند یواشکی یک کارهایی می کردند!

si25SO60_535

دروغ چرا؟ بعضی ها جوان که بودند یواشکی یک کارهایی می کردند!

 .

.

.

.
یواشکی ساکشان را می بستند و بدون این که پدر و مادر بفهمند با خودشان بیرون می بردند و به بهانهٔ مدرسه، جیم می زدند و می رفتند جبهه.
قبلش یواشکی دست برده بودند توی شناسنامه و سن شان را تغییر داده بودند.
بعضی ها یواشکی دار و ندارشان را می دادند به فقرا یا کمک می کردند به جبهه.
شب ها یواشکی از چادر یا اتاق یا سنگر می زدند بیرون و نماز شب می خواندند.
یواشکی های شان هم عالمی داشت.
*
شهدا! شماکه صدایتان به خدا میرسد! به او بگویید خلوت های ما را نگاه نکند…
“خیلی یواشکی هایمان عوض شده است”…

اخبار مرتبط