پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

پیامبری که دردل شهرغریب است!!!

DSC_02371

در شهر دزفول ما پیامبری دفن شده که شاید اسمش راشنیده باشید حزقیل نبی؛ مقبره ی اودردزفول است کسی که ۶۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح (حدود۲۶۰۰سال قبل ) زندگی می کرد کسی که پدر حضرت دانیال علیه السلام است، پیامبری ازقوم بنی اسرائیل، پس ازکالب نبی چنانچه مورخان گفته اند حزقیل به نبوت مبعوث شد.

ابن اثیر وطبری گفته اند حزقیل را نیز ابن عجوز گویند زیرا مادرش پیرزنی عقیم بود وفرزند دارنمی شدتا بلاخره درسن پیری ازخدا فرزندی درخواست کرد وخداوند حزقیل رابه اوداد نقل شده حزقیل همان ذوالکفل است وعلتی که به این نام خوانده می شد این بوده که او۷۰پیامبررا از قتل نجات داده است.

نقل شده مردمی از شهر شام بوده اند که درفصول مختلف بیماری طاعون به سراغشان می آمد آنها تصمیم گرفتند زمانی که طاعون آمد همگی از شهر خارج شوند وقتی که طاعون امد همگی از شهر خارج شدند وبه شهر ویرانی رسیدند که اهالی آن شهر را بیماری زاعون هلاک کرده بود آنها درآن شهر منزل گزیده وسکونت کردند وچون بارهای خود را باز کردند خداوند دستور مرگ آنها را صادر کرد وهمه آنها یکجا مردند وبدنهایشان پوسید واستخوانهایشان پیدا شد و رهگذرهای که عبور می کردند استخوانهای انها رابه گوشه ای می گذاشتند، پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل به نام حزقیل برآنها گذشت وبا نگاه به استخوانهایشان گریست وبه خداوند گفت اگر اراده فرمایی هم اکنون انها رازنده خواهی کرد تا شهر هایت راآباد کنند وازبندگانت فرزند آرند وبه پرستش تو مشغول شوندخداوند به او وحی فرمود”آیا دوست داری آنها زنده شوند؟” حزقیل عرض کرد آری، خداوند کلماتی رابه حزقیل تلیم فرمود تا آنها را بخواند وزمانی که حزقیل این کلمات را بر زبان جاری کرد مشاهده کرد که استخوانهایشان به یکدیگر متصل شده همگی زنده شدند وحزقیل بسیار خوشحال شد وبه تسبیح وتکبیر خداوند مشغول گشت.

ونبز از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که آن حضرت به جاثلیق فرمود حطقیل پیامبر همان کاری راکه عیسی بن مریم علیه السلام کرد انجام داد.

DSC 02371 پیامبری که دردل شهرغریب است!!!

DSC 0224 پیامبری که دردل شهرغریب است!!!

اما پیامبری به این بزرگی در شهری مدفون است که مردمش آنچنان اورا نمی شناسند شایسته ی حزقیل نبی نیست که زائرانی اندک داشته باشد.

اخبار مرتبط