پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

فرشته ها را دیو نکنیم!

پرده اول: شاید 9 ساله بودم ولی هنوز جزئیات ماجرا را به خوبی به خاطر می آورم. از همان دم در صدای دعوایشان به گوش می رسید. زنگ را زدم و