پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

جهادگران بی مانند اما مظلوم

مدتی است گروهی از جهادگران خانم و آقا در منطقه باغ رحمت با شرایط بسیار دشواری مشغول تغسیل، تکفین و نماز خواندن بر درگذشتگان کرونایی در دزفول هستند کاری که