پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

توزیع‌ روزانه آب‌میوه‌ طبیعی دربین‌ بیماران‌ کرونایی‌ دزفول

توزیــع‌ روزانه آب‌میـوه‌ طبــیعــی
دربیــن‌بیمــاران‌کــرونایـــی‌ دزفـــول
توسط‌هیأت‌روضه‌العباس‌علیه‌السلام‌
پایگاه‌‌بسیج‌مسجد‌شهید‌توتونچی‌دزفول

اخبار مرتبط