پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

دزفول 55 بهورز کم دارد

مدیر مرکز آموزش بهورزی و کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:شهرستان دزفول با کمبود 55 بهورز مواجه است. به گزارش دزمهراب فریده صفاری زاده گفت تعداد خانه های