پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

در انتصابات مدیریتی به فکر فرداها هم باشیم

انتصابات مدیریتی در شهرستان دزفول با شرایط و ویژگی های خاصِ موجود، نیازمند تدابیر ویژه و بلند مدت است هوشمندی در انتصابات، تنها به معنای استفاده از افراد کاربلد نیست