پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کارگاه مهارت تربیت کودک برگزار شد

کارگاه آموزش مهارت های فرزند پروری در راستای تبیین و ارتقای سطح آگاهی والدین و جهت بهبود روابط بین فرزندان و والدین کارگاه هشت جلسه ای در مرکز بهداشتی درمانی