پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

نقد فیلم بازی تقلید

در هفته های گذشته اندکی از کارایی هنر،ذره ای از سینما و تصویر،یک پیمانه از مخاطب و به اندزه ی کافی از فرم ومحتوا حرف زدیم. قرار بر این شد

معمای لو رفته

نگاهی به فیلم جک ریچر دزمهراب :ﻗﺒﻞ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﻭ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺫﻫﻨﻴﺘﻢ اﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺣﺎﺩﺛﻪ اﻱ و ﭘﺮ ﻛﺸﺶ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻢ.ﺩﻟﻴﻠﻢ ﻫﻢ ,ﺣﻀﻮﺭ

یه سوزن به خودت، یه نیزه به دیگران

دزمهراب : ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻦ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ, ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮﺑﻴﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﻱ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺯﻧﺪاﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ.و ﺑﻌﺪﺵ ﻣﻴﮕﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩاﻥ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ ﻣﻴﺰﻧﻪ, ﻳﻜﻲ ﺑﻪ