پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

باید سرت پایین باشد!

باید سرت پایین باشد . بالا را نگاه نکن . تیر می بارد از بالا . دشمن در کمین چشم هایت است . تن ات را بپوشان . مراقب باش . دشمن در کمین ظاهرت نشسته است .مراقب باش .نامحرمان عالم هستی در کمین اند . مراقب باش.
می گویند اوضاع اقتصاد جهان بحرانی است . راست می گویند . دنیا را به بهای گزافی می فروشند و ارزش ها را به حراج می گذراند . راست می گویند . عجب بحرانی است . بحرانی است در دل های پر گناه . بحرانی است در چشمان بی حیا . بحرانی است واقعا !
دلم برایشان می سوزد . بیشتر از اینکه از دستشان دلخور باشم دلم به حال ندانستن شان می سوزد . دلم به حال قدر خود را ندانستن شان می سوزد . دلم به حال ارزان فروختن شان می سوزد . دلم به حال نگاه های هرزه شان می سوزد . چشم هایشان را که نگاه میکنی غرق در تیرهای شیطان است . چطور ببینند وقتی چشمانشان را تیرهای شیطان مجال نمی دهد .
نمی دانم چرا ؟ چرا نمی دانند قدر ارزش هایشان را ؟ قدر بزرگی روح و عظمت درونشان را ؟ چرا نمی بینند زیبایی های درونشان را ؟ چرا خود را خوار می کنند ؟ چرا خود را به اندک بهایی می فروشند ؟ به نگاهی ، لبخندی گاهی .
دلم به حالشان می سوزد . چه زیبایی هایی را از دست می دهند و چه زشتی هایی که در پی اش هستند . دلم به حالشان می سوزد .
دلم برای آقا هم می سوزد . چقدر دلش به حال ما می سوزد . به حال اشتباهاتمان . دلش می خواهد همه مان خوب باشیم . پاک باشیم . یار باشیم . همراه باشیم . دلش میخواهد همه مان بفهمیم حکمت وجودمان را . اما دریغ . حواسمان نیست به رفتارمان . حواسمان نیست که میشکنیم دلش را . حواسمان نیست چشمان عزیزش مگر چقدر توان دارند . حواسمان نیست .
زیبایی هایش را می گذارد جلوی دید نامحرمان . جلوی چشمانی که ارزش دیدن زیبایی هایش را ندارند . چشم هایی که دنبال ظاهرش هستند . دنبال هوا . دنبال هوس .
دلم می سوزد به حالشان . به حال دلشان . که نور عشق در درونش کم سو شده است . که نور یار در درونش خاموش شده است . دلم می سوزد به حالشان .
دلم می سوزد .

اخبار مرتبط