شعر طنز انتخاباتی - پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب شهرستان دزفول
11th، ژوئن 2013
پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب
اخبار دزفول، خوزستان، جهان
Dezmehrab.ir
زمان انتشار: 11 th ژوئن 2013 ساعت 5:28 ب.ظ | کد خبر: 3728  
 شعر طنز انتخاباتی                                                                                                                                           00000000000000000

شعر طنز انتخاباتی به قلم خبرنگار روناش فاطمه سادات اشرفی زاده . از آنجایی که مضمون این مطلب طنز می باشد ، کسی به دل نگیرد … موفق باشید …

     من کـنـون کـاندیـد شـورا گشته ام                      عـاشـق تـبلـیـغ و غـوغـا گـشتـه ام

        آرزو دارم بـه رأی بـی شـمـار                        تا کـه روشن گـردد این شب های تـار

     یک سـتاد خـوب بـر پـا می کنـم                         عـکس زیـبـایـی مـهـیـا می کـنـم

    در کنـار آن هـمـه عـکسِ رُتـوش                          بـس شـعار خوب می آیـد به گـوش

    کـوچه هـا را من خیابـان می کنم                        خانـه ها را بـاغ و بُسـتان می کنـم

    چالـه هـای شهـر را  پُـر می کنـم                       شـیـب های تـنـد را سُر می کـنـم

   گَر به من رأی می دهید ای دوستان                      مـهدِ کـودک مـی زنـم در بـوستـان

    می دهـم شـامی همـه اهلِ محـل                       یـک زن زیـبـا دهـم مـرد کـچَـل

    ورزشِ  ایـن شـهـر را رونـق  دهـم                       تـیـم بَـسکـت را نـشـانـم در بـرم

     می دهـم افـزایـشی سـهـمِ زنـان                     در ریـاسـت هـای خُـرد و هـم کـلان

      از مـدیـر زن حـمـایـت می کـنم                      بـا حـقـوقی کـم قـنـاعـت مـی کنم

    دختران را مـن هـمه شـوهـر دهـم                      یـک پـرایـد و سکّـه و گـوهـر دهـم

     وامِ مـسکن را کـمی آسـان کـنـم                       هـم زمـیـن و بـاغ را ارزان کـنـم

     گَر رسـد سرمایـه ای افـزون و خوب                   بـرج مـیـلادی  بـسـازم  در جـنوب

    یـک حـقیقـت را بـگـویـم ای عـزیز                   نیست سرمـایـه در ایـن جا یک پشیز

    کـیسه ها از پـول خـالی گشتـه است                  یـا که شاید ماسـت مالی گـشته است

    ایـن هـمه بـرنامـه ها بـا آب و رنـگ                    کـاردانـی خـواهـد و صـبـر و درنـگ

   چـون نـظـارت نیـست بر گفـتار مـا                    وعـده دادن سـاده بـاشـد ، هـر کـجا

   از شـعـار و وعـده های بـی اسـاس                    هـم دگـر خستـه شـدم هم عاس و پاس

   پس هـمان بـهـتر نشینــم  در کـنـار                  ایـنـقـدر خـالـی نـبـنـدم بـا شـعـار

 

ارسال نظر

     


-->