پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

غلامعلی رجایی مطلب منتشر شده از جانب وی در فضای مجازی را تکذیب کرد/ این نوشته از من نیست!

به گزارش دزمهراب غلامعلی رجایی یار و یاور و دوست دیرینه دزفولی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مطلبی انتساب یک نوشته به خود را تکذیب کرد
 هفته گذشته یکی از بستگان پدری ام در دزفول در پیامکی  صحت انتساب مطلبی را ازمن استفسارنمود وگفت این مطلب به اسم شما درفضای مجازی بین بعضیها رد وبدل می شود.

مطلب منتسب به من درباره انکار یا چرایی مقامات وکرامات عرفایی امثال مرحوم آیت الله العظمی بهجت وسایرعرفا بود .

نویسنده کسی بود که ماهها قبل  بعنوان یک نظردرزیر یکی ازمطالب مرتبط با مرحوم  آقای بهجت که درباب مقامات عرفانی ایشان در وبلاگم نوشته بودم این مطلب منتسب  به مرا بعنوان یک نظرودرنقد آن نوشت واستدلال کرد کسی که زبان حیوانات را می فهمد چراازاین قدرت درتبلیغ شیعه درجهان استفاده نمی کند واینکه چنین عرفایی چرا ازاین توانایی که مثلا درارتباط با مورچگان واجنه و..دارند درکمک به نظام یا نجات جان انسانها بهره نمی گیرند ویا اینکه چرا ازچشم برزخی خود بجای دیدن جوانهای بی نماز،سیاستمدارانی دروغگو درمقام معاون رییس جمهور و…که به بیت المال دست درازی نموده اند را تشخیص وبه مسولین معرفی نمی نمایند تا جلوی ضرربه نظام گرفته شود؟ که تا آنجا که به یاد دارم درتوضیح مختصری به نقد ونظراین خواننده وبلاگم پاسخ دادم .

درتماس پیامکی ازاین خویشاوند خواستم اولا اصل انتساب مطلب را به من درگروه خود ازقول من تکذیب نماید بعدهم کل مطلب ادعایی را برایم بفرستد که فرستاد .

بنا داشتم دریادداشتی این مطلب را اطلاع رسانی کنم که فرصت نشد و روزبعد ازدریافت این پیامک به مشهد مشرف شدم وفرصت نکردم موضوع را تکذیب کنم.

دیروزهم جناب مهندس غلامعلی بهرنگ با من درتماسی از قول یکی از بستگانش گفت ازدزفول پرسیده اند آیا چنین مطلبی که درگروهها به اسم شما منتشر شده منسوب به شماست؟ گفتم نه اما تلفن شما باعث شد دراین زمینه یادداشت مختصری بنویسم .

امشب هم دوپیامک برایم آمد که ازمن دراین باره استفسارکرده بودند متن راهم فرستادند وپرسیدندازشماست!جالب اینکه جعل کننده درزیر این مطلب نوشته بود غلامعلی رجایی رییس دفترهاشمی رفسنجانی!!

هنوزنمی دانم این دروغ ساخته پرداخته چه کس یا کسانی است هرچه باشد متاسفانه بنظرمی رسد این کارتعمدی وبا اغراض سیاسی صورت گرفته است.

البته درفضاهای مجازی دروغ زیاد رد و بدل می شود ونمونه بارز آن انتساب بعضی جملات به مرحوم دکترشریعتی بود که صدای اعتراض خانواده محترمش را هم به شکوه درآورد اما انتساب نادرست یک مقاله را به کسی کمتر دیده بودیم که دیدیم !

من کماکان وبقول قدیمیها ازبن دندان به کرامات وقدرتها وظرفیتهای معنوی عرفا بسیارمعتقدم وهمانگونه که درنقد آن نظرنوشتم معتقدم این بزرگواران ازاین ظرفیت خود حتما درجهت کمک به خلایق ودفع شرور وآسیبها از نظام استفاده کرده ومی کنند ودرمواقع لزوم به مقامات پیام می دهند اما این کمک ها علنی نیست و به دلایل گوناگون مصلحت هم درعلنی شدن شان نیست.

باتشکر از دوستانی که مرا درجریان این اتفاق !قراردادند تا این نوشته قلمی شود ضمن دعوت مخالفین ومنتقدین به انصاف به همه دوستان یاداوری می کنم نوشته های گاه وبیگاه من- بجز مصاحبه با رسانه ها- همیشه وفقط دروبلاگم منتشر می شود.

یا علی.

اخبار مرتبط