پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مردم زیبا حماسه آفریدند ولی مسولان نه

دزفول تجدیدمیثاقی باشهدا وولایت کردحماسه ای دیگرآفریدودوباره هیهات من الذله گفت ودادزد که اگرازآسمان طوفان خاک هم ببارد ماتاآخرایستاده ایم،آری پایتخت مقاومت وپایداری اینچنین است.

مردم برای تداوم و استقلال انقلاب وزمینه سازی ظهورمنجی عالم آمدند،برای رهبری که ساده غذا می خوردوسرسفره های رنگین نمی نشیند،فرش زیرپایش شبیه فقراست ونه ازجنس آنچنانی ورهبری که ازنظرمعاندان پاکترین فردحکومت است و نه مثل بعضی ها  ازرانت،باند،اختلاس وهزارویک دزدی و دغل دیگراستفاده میکند و خلاصه اینکه مردم برای رهبری آمدندکه بلندای حضرت دارد وعرضه ای برای تولی ونه برای ریزودرشت خاک و نه برای بعضی ازاین مسئولین…..
به نظرمیرسدبایدبه برخی ازمردم که نیامدندحق داد،بله قشرخاکستری که تضادی با حکومت ندارندولی دچارتحلیل نادرست شده اند، تحلیل آنهابه شرایط جامعه بازمیگرددکه نه ازوضعیت آرمانی بهره ای برده اند ونه کسی برای آنهادرراستای حق روشنگری کرده است.آنها فکرمیکردندازاینکه نیاینداعتراض خودشان رابه گوش مسئولین میرسانندوبااین کارشایدفکری به حال مشکلات بیکاری، انتقال آب،خاک وغیره شودولی نمیدانند که بعضی ازاین مسئولین…..خالی شدن صحنه را به پای انقلاب و آرمانهایش مینویسندونه کم کاری خود میبایست روشنگری کرد و تفاوت نیامدن دراین یوم الله ودیگراعتراض های مدنی مشخص بشود.یکی از مشکلات حکومت دینی منافق پروری است وهمه چیزدست دردست هم میدهد تاروشنگری و تحلیل مناسب داده نشود وبا این وضع افکارعمومی دچارتحلیل اشتباه میشود.
ودرآخرقصدنوشتن هیچگونه تعریف و نقدی نداشتم آنچه که مرامجبوربه نوشتن کردوانگیزه شدحرفهای تندمجری این برنامه بودکه وسط مراسم باعصبانیت تمام فریادزد(بازدوباره میگویندسیستم صوتی خراب است وبلندگوها مشکل دارندوازاین حرفها)ای کاش فقط سیستم صوتی شما خراب بود وتدبیروبرنامه ریزیهایتان درست که برسرمردمی که دین خودشان راادا کرده اند منت نمیگذاشتید. آن دسته ازمردمی که برای مسائل کلان مدیریتی ومخاطرات طبیعی درمراسم شرکت نکردندکه هیچ،آیابرای این حماسه ی خودجوش مردمی مسئولین و نهادهای مربوطه مدیریت و نظارت مناسب داشتند؟ حتما جواب میدهندبله بله ماچند ماه است پیگیری کرده ایم، اگرمدیریت داشتید برای پذیرایی ازمردم یک نصف لیوان چای در لیوان پلاستیکی استفاده نمیکردید که خود این مریضی به دنبال دارد و به گفته ی همکارانتان شیروماسک توزیع میکردید که این حداقل کاری بود که دراین طوفان خاک میتوانستید انجام دهید ولی ندادید شایدهم بافروشگاههادرمسیرراهپیمایی هماهنگ کرده بودید که ماسک نفروشند چون داروخانه هم ماسک نداشت! ای کاش به جای آوردن عروسکهای بزرگ در ماشین که تا آخرراهپیمایی فلسفه ی آنهارا متوجه نشدم به فکردیگر کارهای فرهنگی از قبیل نشریه،پوستر،پلاکاردو پرچم مناسب بودید و ای کاش وای کاش کمی به فکر مردم بودید که بازدراین طوفان خاک ازشهیدآباد تا سبزقبا پیاده برنگردنندو خیلی ازای کاش های دیگری که جای بررسی دارند.

اخبار مرتبط