پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

نخستین جلسه کمیته علمی «کنگره جندی شاپور» برگزار شد

نخستین جلسه کمیته علمی «کنگره جندی شاپور» برگزار شد وموضوعات و محورهای کلی کنگره بررسی و تعیین شد.

دزمهراب: در این نشست، دکتر حسین ابراهیم آبادی، رئیس کمیته علمی و جمعی از استادان از جمله دکتر ناصر تکمیل همایون، دکتر میرجلال الدین کزازی، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی و دکتر محمدرضا عصاری، رئیس دانشگاه صنعتی دزفول درباره ابعاد مختلف کنگره به تبادل نظر پرداختند. این استادان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی ضمن بررسی و تعیین موضوعات و محورهای کلی کنگره، بر اساس تجربیات پژوهش‌های دانشگاه‌های داخلی و خارجی درباره دانشگاه جندی شاپور، بر بعد بین المللی این کنگره و هم چنین دعوت از صاحبنظران شناخته شده تاکید کردند.

این کنگره قصد دارد به بازشناسی زمینه های فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بر ایجاد حوزه علمی جندی شاپور بپردازد. از آنجا که حوزه علمی جندی شاپور در عصر ساسانیان و سه سده نخست اسلامی، به عنوان یک مرکز بزرگ دانشگاهی با سه حوزه تمدنی هند، مصر (اسکندریه) و روم در ارتباط بوده و نقش موثری در تمدن و فرهنگ بشری ایفا کرده است، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و دیگر مراکز علمی و آموزشی از قبیل دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، کتابخانه ملی، میراث فرهنگی، بنیاد ایران شناسی، یونسکو، فرهنگستان های علوم پزشکی، علوم و … زمستان امسال «کنگره جندی شاپور» را برگزار می کنند.

رئیس این کنگره وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر علی اکبر ولایتی رئیس شورای سیاستگزاری آن است. دکتر عصاری رئیس دانشگاه جندی شاپور دزفول رئیس دبیرخانه این کنگره و دکتر ابراهیم آبادی رئیس کمیته علمی آن است. محل کمیته علمی این کنگره در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه این کنگره در دانشگاه صنعتی دزفول است.

اخبار مرتبط