همایش “دخترایرانی – نشاط اسلامی” در دزفول برگزار شد. - پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب شهرستان دزفول
5th، سپتامبر 2013
پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب
اخبار دزفول، خوزستان، جهان
Dezmehrab.ir
زمان انتشار: 5 th سپتامبر 2013 ساعت 12:05 ب.ظ | کد خبر: 6358  

6120415316188169852519618215221422302541302

رآستانه میلادباسعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س)وروزملّی دختردرعصرروز۱۳/۶/ ۹۲ همایش “دخترایرانی – نشاط اسلامی” درسالن اجتماعات اداره ارشاداسلامی دزفول ،توسط واحدخواهران پیروان عترت هیات رزمندگان وعاشقان ثارا… شهرستان دزفول برگزارشد.

این ویژه برنامه دارای بخش های متنوعی ازجمله: قرآن، کلیپ سلام به آقاآمام زمان(عج)، مصاحبه بادوبانوی تازه مسلمان ازکشورهای الجزایروتایلند وسخنرانی خانم دکترفروغ نیلچی زاده (کارشناس برنامه های صداوسیماازتهران) ودرپایان کلیپ مولودی حضرت معصومه(س) بود.

ازبخش های جذاب این ویژه برنامه مصاحبه بادوبانوی تازه مسلمان به نام های زینب ساکی پیشا ازکشورتایلندوشیرازفرحی ازکشورالجزایربود، درادامه این دوعزیزبه سوالاتی پاسخ دادند:

قبل ازتحصیل علوم اسلامی درچه خانواده ای بزرگ شدید؟

زینب ساکی پیشا: پدرم محقق علوم دینی بودند ومتوجه دین اسلام شدندو وهابی شدندبعدازانقلاب اسلامی توجه پدرم به ایران ومذهب شیعه جلب شد وخانواده وفامیل رابه دین اسلام ومذهب شیعه دعوت کردند ومن ازسال ۲۰۰۲ درایران به تحصیل علوم اسلامی درقم می پردازم. البته چندباربه تایلند برگشتم ولی دوباره به ایران برای ادامه تحصیل برگشتم ودرحال حاضرکارشناسی ارشددررشته فلسفه ومعارف اسلامی دارم.تایلندیک کشورکافروآزاد است ومن قبل ازتحصیل علوم اسلامی ازآنها رنگ گرفتم ولی بعدازتحصیل پوشش دارم ودرهنگام رویارویی بادیگران احساس عقب ماندگی وکمی ندارم.

شیرازفرحی: کارشناسی داروسازی دارم، پدرومادرم مسلمان ارثی بودند، مادرم باحجاب ولی پدرم مخالف حجاب بودند. من درنوجوانی تصمیم گرفتم انتخاب کنم وبرای خودم الگوداشته باشم، وقتی دانشگاه رفتم تحقیق کردم ودنبال کتب شیعه رفتم وشیعه شدم.

انگیزه شما برای انتخاب مذهب شیعه چه بود؟

شیرازفرحی: من درموردکربلا وسیده رقیه(س)مطالعه کردم وجواب سوالاتم راگرفتم.

آیاشما کتاب خاصی رادرموردمذهب شیعه مطالعه کردید؟

بله، پدرم محقق بودند ودرزمانی که وهابی بودندیک کتاب درموردالله اکبرنوشتندوبعدکه شیعه شدندیک کتاب دیگردرموردالله اکبرنوشتندکه بسیارمتفاوت بودومن تحت تاثیرآن قرارگرفتم.

نگرش مردم شما وقتی که شیعه شدیدچطوربودباتوجه به اینکه مردم شمااکثراًبودایی بودند؟

زینب ساکی پیشا : حکومت تایلندیک حکومت پادشاهی است ولی آزاداست مامی توانیم انتخاب کنیم وبرای مردم هم فرقی ندارد.

نگرش شمابعدازشیعه شدن نسبت به اهل بیت چگونه بود؟

شیرازفرحی: مردم الجزایردرهنگام انقلاب الجزایردرحدود۵/۱میلیون شهیددادندبااهل بیت(ع)آشناهستندولی آگاه نیستنددرحال حاضرنیزنگاه به شیعه بدشده ومن نیزدرکشورم تقیه می کنم.

آیاشماکشورتایلندنسبت به گسترش مذهب شیعه فعالیتهایی داشتید؟

بله. مدرسه شیعه وحسینیه شیعه داریم. وچندسالی است که روزجهانی قدس که امام خمینی(ره)آن راجهانی اعلام نمودند، درمقابل سفارت اسرائیل برعلیه اسرائیل شعار می دهیم. وهمچنین مامجمع محبین ولی فقیه دربانکوک داریم ودولت به مااجازه داده تا برنامه تلویزیونی داشته باشیم.

پیام شمابرای دوستان چیست؟

شیرازفرحی: به کشورهای دیگرسفرکنیدوازنزدیک مقایسه کنیدتا قدرکشورایران واین نعمت بزرگ رابدانید.

زینب ساکی پیشا: من مخالف شیعه شدن اجباری وپوشش اجباری هستم، افرادبایدبه ارزش وجودی خودپی ببرندوقدرخودرابدانند وپوشش خودراحفظ کنند. درکشورتایلندآزادی هست تامابتوانیم زندگی حیوانی یا انسانی داشته باشیم ولی درایران آزادی واقعی هست تاانسان به عنوان یک انسان آزادزندگی کند. شهدای شما، شهدای ماوجانبازان شما، جانبازان ماهستند وشمانبایداجازه دهیدتاای قهرمانان فراموش شوند.

اولین جرقه درذهن شما برای شیعه شدن چه بود؟

شیرازفرحی: مادرم شیعه شده بودومن نمی دانستم یک روزکتاب دعای کمیلی که ازامریکا برای مادرم آورده شده بودرا ازروی کنجکاوی خواندم ولی متوجه نشدم وبعدازآن زیارت ائمه اطهار(ع) وکتاب حماسه حسینی استادمطهری رامطالعه کردم وتحت تاثیرقرارگرفتم.

بعدشیعه شدن ودرک و وصف شما نسبت به خداچیست؟

زینب ساکی پیشا: خداوند قابل وصف نیست.

باتوجه به اینکه درشهرمقدس قم زندگی می کنید رابطه قلبی خودرا باحضرت معصومه(س)بیان کنید ؟

زینب ساکی پیشا:حضرت معصومه()همه چیزماست.روزعید ،روزامتحان،روزی که یکی ازاقوام ما فوت می شودما به حرم  میرویم .ایشان ازتمام کشورهای جهان دخترانی رادرقم جمع کردندویک دژمحکم رابرای دفاع ازاسلام تشکیل داده اند.

درادامه مراسم خانم دکترفروغ نیلچی زاده کارشناس برنامه های صداوسیماازتهران سخنرانی کردند.

کارشناس ویژه برنامه ضمن تبریک روزدختربه بیان مطالبی درموردسبک زندگی ایرانی _ اسلامی ،نشاط اسلامی واهمیت وجایگاه دختردراسلام پرداختند.ایشان ادامه دادندخیلی هافکرمی کنندکه دختربودن یک جنسیت اجباری است وحتی زمانی که مادرمی شوندنیزبه اعتراض خودادامه می دهندکه تعداداین اعتراض هاشدیدتروعجیب ترشده.امروزه دختربودن یاپلی برای زن بودن شده یادربعضی دختران فراموش شده وازآن فرارمی کنند ویکپارچه آقامی شوند.دردنیای مدرن امروزوقرن شعبده ودروغین، افراد ترجیح می دهندکه نه دخترباشند ونه پسرزیراازاوّل اینان آموزش درستی راندیده اندوبه ارزش خودپی نبرده اند.دنیای دروغین امروزی به شمامی گویدکه تقلیدکورکورانه کنیدهمانند مانکن فرانسوی که تصمیم گرفت لاغرشود وبراثرغذانخوردن دچارمرگ خاموش شد.

ایشان درادامه داستان یک زن مشهدی راکه بعدازرفتن به روضه امام حسین(ع)،تحت تاثیرقرارگرفتندوتغییرسبک زندگی دادندرابیان کردند.

خانم دکترنیلچی زاده تاکیدکردندکه دختربودن یک هنراست که تاآخرعمرحتی بامادرشدن می توان آنراحفظ کرد،این همان هنری است که به انسان قدرت مقابله درمقابل خطامی دهد. دختران همانندخورشید تابان درخانه هستندکه به خانواده گرما می تابند. همانطوریکه پیامبراکرم(س)می فرمایند:”زنی که فرزنداولش دخترباشدخوشبخت است “.

ونیزمی فرمایند:”دخترهارحمت اندو وپسران نعمت”.ازنعمت سوال می شودولی رحمت لطف پروردگاراست.

درپایان ایشان داستانی رادررابطه بانیکی به پدرومادرواطاعت ازآنها بیان کردند. ودرنیز درمورد ” ترس وبخل “درزندگی برای دختران وزنان به بیان مطالبی پرداختند.

ارسال نظر

     


-->