پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

اسلام حاشیه ندارد…

بروز پدیده ای به نام حاشیه نشینی در مناطقی از یک سرزمینِ واحد ، از باورِ غیردینی و تبعیض آلودِ کارگزاران دولت حاصل می شود. در منظر امیرِ عدالت «هیچ فقیری گرسنه نمی ماند، مگر به آن چه ثروتمندی از او بهره می برد». مگر نه این که خوزستان سرزمین ثروت و ایمان و رشادت و قلب تپنده ی اقتصاد ایران اسلامی در جنگ و تحریم و سازندگی است ، پس چگونه خود استثمار می شود و به استضعاف کشانده می شود و از منابع خود بهره ای ندارد؟! تمرکزگرایی – این میراث ننگین تمدن غربی – ریشه بسیاری دردها در جامعه اسلامی است که جایی را به فقر می نشاند و جایی را در رفاه زدگیِ مسرفانه آلوده می دارد.

در آرمان شهر حاکمیت دینی ، آحاد طبقات و مردمان در هر کجای ممالک اسلامی برابرند و از حقوق یکسان برخوردار. در نگاه علی – این ترجمان وحی – آدمیان در هر جای و با هر زبان و نژاد برابر در آفرینش و فطرتند ، و در ایمان و باور برادر.

اگر بنی آدم اعضای یک پیکرند که درد عضوی آرامش را از دیگر اعضا می ستاند؛ چگونه با تغییر اکوسیتم طبیعی خوزستان و انتقال آب از سرشاخه های کارون و دز ، خاکِ زرخیزِ این قطب کشاورزی را بیابان می کنند و تالاب هایش را عطشناک ؟! اگر ثروتِ این دیار ، ملی شده است چگونه حل بحران خاک و برق و آب و … – این اولی ترین نیازهای حیاتیِ مردمانِ نجیب آن – و رنج طاقت فرسای ناشی شده ملی نمی شود ؟!

نباید فراموش کرد که این یکایک مردمند که امنیت را می سازند و به هنگام خطر مدافع نظامی مردمی خواهند شد. باید دانست که امنیت مقوله ای چند وجهی است که دفعتا فرو نمی ریزد و اعتماد – این پیوند بخش ملت و دولت – از اهمّ ارکان امنیت است که با نگاه تبعیض آلود به مناطق و تولید فقر در حاشیه با مرکز گرایی بی رویه به تدریج کمرنگ می شود. باید به برخی فهماند که اسلام حاشیه ندارد و همگان در جای جای کشور شهروندِ یک نظامِ اسلامی اند و عدم توجه به استضعاف شدگان بی تقوایی مدیریتی است.

اخبار مرتبط