پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کاش بودی و با تو تمرین می کردیم عاشقی را . . .

si21XkTQ_535

شهید چمران:
آنان که به من بدی کردند ، مرا هوشیار کردند.
آنان که از من  انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند.
آنان که به من  بی اعتنایی کردند ، به من صبر و تحمل آموختند.
آنان که به من  خوبی کردند ، به من مهر و وفا و دوستی آموختند.
پس خدایا:
به همه آنانی که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند ، خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا بفرما.

اخبار مرتبط