پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

از تسلط بر طبیعت تاتسلط بر انسان

علم جدید غرب معنایی جدید به خود گرفته است که با آنچه ما به نام علم در تمدن غنی خود و فرهنگ اسلامی می شناسیم، متفاوت است. از جمله مولفه های علم جدید غرب می توان به جدایی از فلسفه، کمیت گرایی افراطی، قطعی و جهان شمول سخن گفتن، تقلیل گرایی یا ساده سازی، انحصار در تجارب محسوس، خودکفایی در استفاده از منابع و تحویل گرایی اشاره کرد. یکی از بحران هایی که پیدایش علم به معنای جدید ایجاد کرد، زمانی بود که شیوه و روش آن وارد علوم انسانی شد و برای فهم انسان از روش های علوم طبیعی استفاده شد. این زمینه ای برای حرکت از تسلط بر طبیعت به سمت تسلط بر انسان شد. در انتهای این نوشتار به اختصار به برخی از تفاوت های نگاه تمدن اسلامی و تمدن غرب به علوم جدید نیز اشاره می شود.

دانلود از تسلط بر طبیعت تا تسلط بر انسان

این جزوه به همت موسسه فرهنگی سدید بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) به چاپ رسیده است.این جزوه سخنرانی دکتر عبدالکریم خیامی در دوره والعصر دانشگاه امام صادق(ع) بوده است.

Untitled picture

اخبار مرتبط