پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

برگزاری رزمایش بسیجیان گردانهای بیت المقدس وامام حسین (ع)

سرهنگ عبدالامیرمحتمشی رادفرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول ازبرگزاری رزمایش بسیجیان گردانهای بیت المقدس وامام حسین (ع)در14و15 آبان ماه خبرداد.

به گزارش دزمهراب فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول ضمن اعلام خبرفوق گفت:درراستای حفظ آمادگی رزم بسیجیان سلحشورشهرستان دزفول وضرورت آموزش تاکتیکهای نظامی ، رزمایش گردانهای واکنش سریع بیت المقدس سپاه ناحیه دزفول بانام مدافعان حرم به استعداد12گردان 9گردان واکنش سریع بیت المقدس و3گردان امام حسین(ع)به مدت 2روزدرروزهای 14و15آبان ماه پنجشنبه وجمعه هفته جاری درپادگان قدس دزفول برگزارخواهدشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول افزود:کلاسهاوآموزشهای پیش بینی شده دراین رزمایش دوروزه دفاع ازکوی وبرزن،ضدهلی برن، پدافنددورتادور،امدادونجات،دفاع ازمراکزحساس شهرستان،کنترل معابروصولی وکمین وضدکمین خواهدبودکه بسیجیان به صورت سازمانی وطبق سین برنامه اجراخواهندکرد.

وی حفظ آمادگی بسیج مردمی راباتوجه به تهدیدات استکبارجهانی درمقطع کنونی ضروری دانست وادامه داد:ازآنجاییکه بعدازپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی تمامی چشم های طمع دشمنان ومستکبران عالم به این کشوردوخته شده،بدیهی است که غفلت ازدشمن باعث سوء استفاده آنان وواردآمدن ضرباتی برپیکره انقلاب خواهدشد.بخصوص درشرایط امروزکه شاهدجنگهای نیابتی درمنطقه مثل گروه تروریستی داعش هستیم که همگی به دنبال پرکردن خلاهای قدرت وازبین بردن محورهای مقاومت هستندکه به زعم خودشان بتوانندحرکاتی رادرسطح منطقه وایران داشته باشند.

رزمایش مدافعان حرم دزفول94

سرهنگ محتشمی رادافزود:همه آحادمردم لازم است باحفظ هوشیاری،بصیرت روزافزون وتوجه ویژه به بیانات ومنویات مقام معظم رهبری امام خامنه ای ،آمادگی لازم راجهت هرگونه تهدیدازسوی متجاوزین ومستکبرین داشته باشندوامیدواریم که هیچ موقع نیازبه این نباشدکه جنگی صورت گیردولی چنانچه دشمن بخواهدخیال تجاوزدرسربپروراندوحدودخودرارعایت نکنداین کشوروملت غیورباتأسی واقتدابه سیدوسالارشهیدان وشهدای هشت سال دفاع مقدس وباالگوگیری ازشعارهیات من الذله اباعبدالله الحسین(ع) اجازه هیچ گونه تجاوزوتهدیدی به استکبارجهانی نخواهددادوضربات سهمگینی برپیکره پوچ وخیالی آنهاخواهندآورد.

فرمانده ناحیه بسیج دزفول بااشاره به یوم الله 13آبان روزملی استکبارستیزی وسالروزتسخیرلانه جاسوسی توسط دانشجویان پیروخط امام (ره)گفت:13آبان بیانگرویادآوروقایع وحوادث عبرت آموزی است.نشانگرروح استکبارستیزی است.دشمنان ماهرموقع فرصت پیداکنندخنجرخودشان راازپشت خواهندزدواین روحیه استکبارستیزی رابایددرهمه آحادمردم وهمه نسل هابویژه جوانان ونوجوانان زنده نگه داشت.ماباروحیه انقلابی واستکبارستیزی می توانیم انقلاب ونطام راحفظ کنیم واگراین روحیه نباشدزحمات،تلاشها،مجاهدتهاوخونهای مقدس شهداکه آرمانی جزحفظ انقلاب واسلام نداشتندازبین خواهدرفت ومامدیون آنهاتاابدخواهیم بود.

وی درپایان ضمن دعوت ازهمه آحادمردم بصیرولایتمداروهمیشه درصحنه دزفول جهت شرکت درراهپیمایی یوم الله 13 آبان گفت:این مراسم باشکوه درروزچهارشنبه 13آبان ساعت9صبح ازمیدان مثلث بطرف مصلای جمعه دزفول برگزارخواهدشدوهمگی باحضورپرشورخودمان وسردادن شعارهای مرگ برآمریکاومرگ براسراییل پاسخ محکم ودندان شکنی به یاوه گویی های دولتمردان آمریکایی وهم پیمانانشان خواهیم داد.

اخبار مرتبط