پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

تجمع اعتراضی جمعی از نماز گزاران و همسایگان مسجد مقداد( ملاحاجی) در اداره اوقاف

به گفته حاضران دو ماه پیش در چنین تجمعی اتمام حجت شد و اداره مذکور قول پیگیری یک هفته ای داده بود ولی همچنان بیش از هفت سال است که از تخریب این مسجد ۷۰۰ ساله میگذرد و هیچ اقدامی جهت مرمت مسجد صورت نگرفته است.

?نمازگزاران مسجد تاکید دارند که از این مکان بیرون نمی روند تا اقدام عملی در باب تعمیر مسجد صورت گیرد و همچنین خواستار حضور دیگر مسولین مربوطه ازجمله فرماندار، شهردار و ریاست میراث فرهنگی و… در اداره اوقاف هستند.

?بخش هایی از این مسجد اخیرا ریزش کرده و خطراتی را برای نمازگزاران و منازل اطراف به وجود آورده. بی توجهی برخی مسئولین شهرستان به این موضوع حاشیه ساز شده است.

اخبار مرتبط