پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کفش و صدا

تق تق       تق تق       تق تق       تق تق      …        …        …

زن نگاهش رو برمیگردونه سمت صدا ، از بالا تا پایین رو برنداز میکنه ، تیپش رو، راه

رفتنش رو ، زیبایش رو.

مرد هم برمیگرده سمت صدا، براندازش میکنه ، از

 بالا تا پایین و از پایین تا بالا ، هیکلش چطوره ، چه تیپیه ، خوشکله؟ ، لبخند میزنه

تو چشماش؟ ، عطرش چه بوییه؟ ،  راه رفتنش چه شکلیه …

 صدا دور شده اما نگاه مرد دنبالشه.

صاحب صدا، تو چشم مردها دست به دست میشه تا برسه !

01

نویسنده :امینه

اخبار مرتبط