پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

با انتقال شوش و گتوند به اهواز، تراز مالی و شاخص‌های بهداشتی و درمانی دزفول ارتقا خواهند یافت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفته است: انتقال شوش و گتوند به حوزه تحت پوشش دانشگاه جندی شاپور اهواز بدون تغییر ماهیت در دانشگاه دزفول بوده و روند فعلی دانشگاه دزفول ادامه خواهد داشت و از بودجه‌ دانشگاه دزفول کاسته نخواهد شد.

وی همچنین گفته است: پیش از این نیز بودجه شوش و گتوند به خودشان اختصاص داده می‌شد و گاهاً از سهم بودجه دزفول نیز برای ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به این دو شهرستان کمک‌هایی می‌شد اما از این پس این بودجه در اختیار دانشگاه جندی‌شاپور اهواز قرار خواهد گرفت که به دنبال آن تراز مالی و شاخص‌های بهداشتی و درمانی دزفول ارتقا خواهند یافت.

پ.ن: با این وجود و با توجه به سخنان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دزفول این انتقال نه تنها به خاطر بی کفایتی مدیران فعلی و قبلی دانشگاه نبوده بلکه به خاطر عدم بررسی درست شرایط توسط نمایندگان مجلس شوش و شوشتر که پیگیر این قضیه بوده اند و همچنین وزارت بهداشت بوده که بدون درک درست از وضعیت موجود دستور این انتقال را صادر کرده اند! و این انتقال در نهایت به نفع دزفول است!

اخبار مرتبط