پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مناطق درگیر کرونا در دزفول ، گتوند و شوش|تعداد بیماران کشف شده از هر منطقه

مناطق کشف شده در دزفول

پایگاه چهارم شکاری ۲ مورد
کوی حافظ ۲ مورد
خیابان روستا ۱ مورد

خیابان آفرینش شمالی ۱ مورد
خیابان عارف ۱ مورد
خیابان نصر ۱ مورد

شهر امام ۱ مورد
مهر شهر ۱ مورد
خیابان ۲۲ بهمن ۱ مورد

?بن جعفر ۱ مورد
?خیابان انصاراله ۱ مورد
?بیمارستان گنجویان ۱ مورد

⚠شهروندان محترم نکات بهداشتی را جدی بگیرند.

اخبار مرتبط