پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

نقد فیلم بازی تقلید

در هفته های گذشته اندکی از کارایی هنر،ذره ای از سینما و تصویر،یک پیمانه از مخاطب و به اندزه ی کافی از فرم ومحتوا حرف زدیم. قرار بر این شد